DISSOLUTIO (Dis-so-lu’-ti-o), a dissolving.


See primary file – Asyndeton.